Όροι & Προϋποθέσεις
Γενικοί Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.thebrik.com (εφεξής «Brik») είναι ιστοσελίδα παρουσίασης και προώθησης ακινήτων, μέσω του Διαδικτύου ή/και με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών. Η Brik ανήκει στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Brik», που εδρεύει στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 12-14 με Α.Φ.Μ. 800487983 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «Brik» ή «εταιρεία»). Η πλοήγησή σας σε αυτήν και εν γένει η συναλλαγή σας με την εταιρεία, διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Αποδοχή & Τροποποίηση Όρων

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (εφεξής «χρήστης»). Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα χωρίς την συγκατάθεση των γονέων τους. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή σε περίπτωση που κάποιοι όροι καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, παύει αυτοδικαίως η ισχύς τους, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται 2 καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, φωτογραφίες, κείμενα, και γενικά όλα τα αρχεία αυτού του site) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της εταιρείας, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (hyperlinks)

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (hyperlinks), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους οικείους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία.

Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (websites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς - Περιορισμός ευθύνης

H ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρεία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H εταιρεία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Παρόλο που η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα αυτής, για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας, πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την 4 κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

  1. Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
  2. Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημίας σε τρίτους.
Ειδικοί Όροι Χρήσης
Α. Πώληση ακινήτου μέσω της Brik
Επικοινωνία

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου λαμβάνει μια αρχική, μη οριστική και μη τελική εκτίμηση από την τηλεφωνική συνομιλία ή email με εκπρόσωπο της Brik, βάσει των χαρακτηριστικών του ακινήτου που δηλώνει στην Brik. Εφόσον ο ιδιόκτητης αποφασίσει να προχωρήσει στην διάθεση του ακινήτου του μέσω της Brik και αφού η Brik ελέγξει και εγκρίνει την κατάσταση του ακινήτου, τα χαρακτηριστικά του και την αξία του, συμφωνεί με τον ιδιοκτήτη για την τελική τιμή διάθεσης του ακινήτου.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως για την αποστολή μηνύματος στην εταιρεία με τη χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, ζητούνται τα στοιχεία των χρηστών. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από εκείνους. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την εταιρεία σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Έλεγχος ακινήτου

Ο Πωλητής εγγυάται ότι το Ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος ή αξιώσεις τρίτων, προσημείωση υποθήκης και από οποιαδήποτε τεχνική παραβίαση και παράβαση αναφορικά με τους πολεοδομικούς κανονισμούς και της οικοδομικής του άδειας, εκτός από τις τυχόν αυθαίρετες κατασκευές που έχουν νομιμοποιηθεί βάσει των ισχυόντων νόμων. Η Brik ενδέχεται να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη τα απαραίτητα νομικά έγγραφα ιδιοκτησίας, τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και τα πιστοποιητικά πολεοδομίας του ακινήτου που είναι απαραίτητα για την πώληση ενός ακινήτου με τους εκάστοτε νόμους και διατηρεί το δικαίωμα να τα ελέγχει με δικά της μέσα.

Φωτογράφιση και υπογραφή ανάθεσης ακινήτου

Ένας εκπρόσωπος της Brik θα επισκεφτεί το ακίνητο κατόπιν ραντεβού με τον ιδιοκτήτη, ώστε να φωτογραφίσει το ακίνητο και να δώσει στον ιδιοκτήτη την εντολή ανάθεσής προς υπογραφή. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ρεύμα και να είναι καθαρό προς παρουσίαση τη στιγμή της φωτογράφισης με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Επίσης ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει τον εκπρόσωπο της Brik για τις διαθέσιμες μέρες/ώρες ανά εβδομάδα που θα μπορεί η Brik να δειγματίσει το ακίνητο προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της. Τέλος, ο ιδιοκτήτης θα παραλάβει ένα φάκελο που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μεταβίβασης του ακινήτου, τα οποία και θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει κατά τη στιγμή της πώλησης.

Προώθηση ακινήτου

Η Brik διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει το ακίνητο και σε άλλα μέσα πέραν της ιστοσελίδας της www.thebrik.com, όπως σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή στο δίκτυο συνεργαζόμενων μεσιτών ή πελατών της.

Πώληση ακινήτου

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα ενημερώνεται άμεσα μέσω αποστολής e-mail ή τηλεφωνικώς από τη Brik, ώστε να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης, ενώ άμεσα ορίζεται ραντεβού για την υπογραφή του εντύπου κράτησης από τον Αγοραστή.

Β. Αγορά ακινήτου μέσω της Brik
Αγγελία

Οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες μπορούν να δουν όλα τα ακίνητα της Brik στο www.thebrik.com. Η αγγελία του κάθε ακινήτου περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, τόσο σχετικά με τα πλήρη χαρακτηριστικά αυτού, όπως έχουν οριστεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, όσο και σχετικά με την τιμή διάθεσης αυτού.

Πληρωμές

Η Brik δεν εμπλέκεται με και δεν διαχειρίζεται σε καμία περίπτωση την καταβολή της αξίας του συμβολαίου αγοραπωλησίας, η οποία πραγματοποιείται απευθείας από τον Αγοραστή στον Πωλητή χρησιμοποιώντας τραπεζικές επιταγές του Αγοραστή (ή του νομίμου 6 εκπροσώπου αυτού) κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον Συμβολαιογράφου.

Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταθέσει προκαταβολή για την κράτηση του προς αγορά ακινήτου σε τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή (ή νομίμου εκπροσώπου αυτού), υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι ο Πωλητής θα έχει παραδώσει στην Brik εγκαίρως και εντός τριών ημερών από την ενημέρωσή του τον πλήρη φάκελο εγγράφων του Ακινήτου για την διενέργεια νομικού και τεχνικού ελέγχου. Η Brik δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής από τον Αγοραστή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση ματαίωσης της σύναψης του οριστικού συμβολαίου. Σε περίπτωση τυχόν διάθεσης ακινήτου που είχε δοθεί προς διαχείριση στην Brik, σε τρίτους αγοραστές, χωρίς τη διαμεσολάβηση της Brik, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Brik εντός 5 ημερών από τη σύναψη του οριστικού συμβολαίου αγοροπωλησίας.

Τιμές

Η Brik, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τις τιμές της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία. Δεν δεσμεύεται για τα περαιτέρω έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν (πχ συμβολαιογραφικά έξοδα).

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία, στο τηλέφωνο 210-3227199 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@thebrik.com.